Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Slvrbck voor het online magazine op www.slvrbck.nl Door het gebruik van de functionaliteiten die de website biedt, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Het is verboden het magazine en/of de Website te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden van informatie via het magazine die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het zich voordoen als een ander.

Het is verboden om zonder toestemming van Slvrbck de reacties die door gebruikers op de Website worden geplaatst te gebruiken of te verspreiden.

Zonder toestemming van Slvrbck mag u slechts een hyperlink naar een website plaatsen, indien dit gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

U dient intellectuele eigendomsrechten ter zake van de op de Website gepresenteerde artikelen, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, merken, foto’s en afbeeldingen en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, te respecteren. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Slvrbck is het niet toegestaan voornoemd materiaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Indien Slvrbck constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt of een klacht hierover ontvangt, mag Slvrbck zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

Indien naar het oordeel van Slvrbck hinder, schade of ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Slvrbck, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mails (of andere gegevens), lekken van persoonsgegevens of activiteiten met betrekking tot virussen, is Slvrbck gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

U vrijwaart Slvrbck van alle claims van derden in verband met door u geplaatste reacties. Slvrbck is niet verantwoordelijk voor de inhoud van persoonlijke reacties van gebruikers van het magazine.

Advertentie

Facebook